EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tài Liệu Tu Học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us
Secure Login


Up-coming Event


Buổi Thính Pháp Tại Đạo Tràng (3-23-2014) - Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Quý đồng tu nào muốn nghe lại lời khai thị "Chí Thành Niệm Phật" của lão pháp sư Tịnh Không, xin mời tải file MP3 tại đây:     DOWNLOAD
Nghi Thức Cộng Tu

Tham khảo nghi thức Cộng Tu của Tịnh Tông Học Hội:     Xem
Cộng tu hàng tuần / Practice schedule

Tham Khảo Bản Đồ Đến Đạo Tràng / View Map:     Map 1     Map 2

Địa Chỉ / Address:   3800 SW Cedar Hills Blvd Suite #105, Beaverton, OR 97005


Cộng Tu hàng tuần / Weekly group chanting:   8:00am - 12:00pm   (mỗi Chủ Nhật / every Sunday)
Video / MP3


Đệ tử quy - giáo sư Thái Lễ Húc giảng

Thâu âm cộng tu hàng tuần tại Học Hội Oregon

Nghi thức Đại hồi hướng tại Học Hội Oregon

About Us Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links