EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us


Nghi Thức Cộng Tu

Cộng Tu - Thời Đầu (2 giờ):
1. Lễ Phật.
2. Tán Liên Trì.
3. Tụng Kinh A Di Đà.
4. Tụng Chú Vãng Sanh.
5. Tán Phật Kệ.
6. Nhiễu Phật - Niệm 6 Chữ (20-25 phút).
7. Niệm Phật Địa Chung Thời I (20-25 phút).
8. Tĩnh Tọa (5 phút).
9. Niệm Phật Địa Chung Thời II (20-25 phút).
10. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ...)
11. Xả - Nghỉ Chân (5 phút)
12. Lạy Phật - Theo điệu tứ âm của máy (5 phút).


Cộng Tu - Thời Giữa (1 giờ 30 phút):
(Nếu nghỉ giải lao sau thời cộng tu trước, lễ Phật 3 lạy trước khi vào tán Phật. Nếu không có nghỉ giải lao thì vô thẳng kệ tán Phật.)
1. Tán Phật Kệ hoặc "Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật".
2. Nhiễu Phật - Niệm 6 Chữ (20 phút).
3. Niệm Phật Địa Chung Thời I (20 phút).
4. Tĩnh Tọa (5 phút).
5. Niệm Phật Địa Chung Thời II (20 phút).
6. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ...)
7. Xả - Nghỉ Chân (5 phút)
8. Lạy Phật - Theo điệu tứ âm của máy (5 phút).


Cộng Tu - Thời Giữa (1 giờ):
(Nếu nghỉ giải lao sau thời cộng tu trước, lễ Phật 3 lạy trước khi vào tán Phật. Nếu không có nghỉ giải lao thì vô thẳng kệ tán Phật.)
1. Tán Phật Kệ hoặc "Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật".
2. Nhiễu Phật - Niệm 6 Chữ (20 phút).
3. Niệm Phật Địa Chung Thời I (20-25 phút).
5. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ...)
6. Xả - Nghỉ Chân (5 phút)
7. Lạy Phật - Theo điệu tứ âm của máy (5 phút).


Cộng Tu - Thời Cuối Ngày (2 giờ):
(Nếu nghỉ giải lao sau thời cộng tu trước, lễ Phật 3 lạy trước khi vào tán Phật. Nếu không có nghỉ giải lao thì vô thẳng kệ tán Phật.)
1. Tán Phật Kệ hoặc "Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật".
2. Nhiễu Phật - Niệm 6 Chữ (20 phút).
3. Niệm Phật Địa Chung Thời I (25 phút).
4. Tĩnh Tọa (5 phút).
5. Niệm Phật Địa Chung Thời II (25 phút).
6. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung ...)
7. Xả - Nghỉ Chân (5 phút)
8. Lạy Phật - Theo điệu tứ âm của máy (5-10 phút).
9. Hồi Hướng Cuối Ngày (15-20 phút).
9.1. Niệm Danh Hiệu Bồ Tát.
9.2. Từ Vân Sám Chủ Tịnh Độ Văn.
9.3. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Dĩ Thử Công Đức).
9.4. Phổ Hiền Bồ Tát Cảnh Chúng Kệ.
9.5. Tam Quy Y


Cộng Tu - Thời Cuối Ngày (1 giờ 30 phút):
(Nếu nghỉ giải lao sau thời cộng tu trước, lễ Phật 3 lạy trước khi vào tán Phật. Nếu không có nghỉ giải lao thì vô thẳng kệ tán Phật.)
1. Tán Phật Kệ hoặc "Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật".
2. Niệm Phật Địa Chung Thời I (20-25 phút).
3. Tĩnh Tọa (5 phút).
4. Niệm Phật Địa Chung thời II (20-25 phút).
5. Xả - Nghỉ Chân (5 phút)
(Nếu dư thời gian thì lạy Phật 5-10 phút)
6. Hồi Hướng Cuối Ngày (15-20 phút).
6.1. Niệm Danh Hiệu Bồ Tát.
6.2. Từ Vân Sám Chủ Tịnh Độ Văn.
6.3. Hồi Hướng Kệ (Nguyện Dĩ Thử Công Đức).
6.4. Phổ Hiền Bồ Tát Cảnh Chúng Kệ.
6.5. Tam Quy Y


English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links