EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us


About Us

Duyên khởi thành lập Tịnh Tông Học Hội Oregon


Liên hữu đồng tu tại Oregon sau một thời gian tiếp nhận và tu tập theo lời khai thị của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, đã thấm nhuần giáo lý Phật Pháp và cảm nhận sự thù thắng của Pháp môn Tịnh Độ, quyết chí y giáo phụng hành, thành lập Tịnh Tông Học Hội tại tiểu bang Oregon, Mỹ quốc; noi theo tông chỉ và đường hướng tu học của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, với hy vọng tạo điều kiện cho những đồng học hữu duyên chuyên tu Tịnh Độ. Bổn hội đặc biệt chú trọng: "Giải-Hành tương ứng. Tâm-Khẩu nhất như."

Mục Tiêu

Lấy việc niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc làm mục tiêu chính của đời này.

Tông chỉ

Áp dụng Lục Hòa Kính trong lúc đãi người tiếp vật. Không đi hóa duyên! Không phan duyên! Nếu cao tinh thần có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có không làm!

Phương Pháp

Chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Áp dụng nghi thức tu học của Tịnh Tông Học Hội làm nền tảng tu học. Ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày.

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links