EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us


Ngũ Khoa Tịnh Độ

NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

 

1. TAM PHƯỚC

* Phước báo nhân thiên

Hiếu dưỡng phụ mẫu
Phụng sự sư trưởng
Từ tâm bất sát
Tu thập thiện nghiệp


* Phước báo nhị thừa

Thọ trì Tam Quy
Cụ túc chúng giới
Bất phạm oai nghi


* Phước báo đại thừa

Phát Bồ Đề tâm
Thâm tín nhân quả
Đọc tụng đại thừa
Khuyến tấn hành giả
2. LỤC HÒA KÍNH

Kiến hòa đồng giải 
Thân hòa đồng trụ 
Giới hòa đồng tu 
Khẩu hòa vô tranh 
Ý hòa đồng duyệt 
Lợi hòa đồng quân


3. TAM HỌC

Giới 
Định 
Tuệ


4. LỤC ĐỘ

Bố thí 
Trì giới 
Nhẫn nhục 
Tinh tấn 
Thiền Định 
Bát Nhã 


5. THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT


Nhất giả,  Lễ kính Chư Phật
Nhị giả,    Xưng tán Như Lai
Tam giả,  Quảng tu cúng dường
Tứ giả,    Sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả,   Tùy hỷ công đức 
Lục giả,   Thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả,  Thỉnh Phật trụ thế
Bát giả,    Thường tùy Phật học
Cửu giả,   Hằng thuận chúng sanh
Thập giả,  Phổ giai hồi hướng 


 

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links