EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Chinese chanting
Cộng tu tiếng Việt
Niệm Phật
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2010
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2012


Nghi thức tịnh độ - Pureland chanting in Vietnamese

Buổi Cộng Tu 4 giờ
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 10.14.2012)

Save

Đại hồi hướng nghi thức
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 05.02.2012)

Save

Tán Liên Trì, A Di Đà Kinh, Tán Phật Kệ, Kinh Hành
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 15.01.2012)

Save

Kinh hành quy vị, tọa hạ, Niệm Phật địa chung 2 thời
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 15.01.2012)

Save

Niệm danh hiệu Bồ Tát & Từ Vân Sám
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 15.01.2012)

Save

Tam Quy Y
(Thâu âm cộng tu tại Học Hội Oregon 15.01.2012)

Save

Hồi hướng kệ 01 - verse of transferring merit

Save

Hồi hướng kệ 02 - verse of transferring merit to Pureland

Save

Danh hiệu Bồ Tát - chant Bodhisattva

Save

Từ Vân sám chủ Tịnh Độ văn - vow reborn in Western Pureland

Save

Hồi hướng công đức - verse of transferring merit

Save

Tam Quy Y - Three refuges

Save

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links