EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Chinese chanting
Cộng tu tiếng Việt
Niệm Phật
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2010
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2012


Thâu âm tại Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự, Oregon, 2010

Chúng con đăng những bài kệ Tán Tụng (do ban duyệt chúng Tịnh Tông Học Hội Oregon thực hiện) trên trang WEB này nhằm tạo phương tiện giúp chư liên hữu đồng tu Việt Nam có tài liệu tham khảo và làm quen với phương thức tán tụng trong Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm. Nếu có những sai sót, chúng con xin thành tâm sám hối. Nếu như việc làm này có mang lại lợi ích cho chư liên hữu, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh sớm ngày giác ngộ cái khổ của luân hồi mà chóng niệm phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành chánh giác.Thượng Cúng

Mp3

Tam Thời Hệ Niệm
Mp3

Giới Định Chân Hương

Save

Thanh Lương Địa

Save

Tụng 17 thánh hiệu & Chú

Save

Bát Nhã Tâm Kinh & Chú

Save

Thiên Trù Diệu Cúng

Save

Liên Trì Tán

Save

Nam Mô Tăng Phước Thọ

Save

Nguyện Sanh Tây Phương

Save

Dược Sư Chú

Save

Lư Hương Tán

Save

Phật Quang Chú Chiếu

Save

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Save

Nguyện Tiêu Tam Chướng

Save

Tụng A Di Đà Kinh

Save

Nam Mô Thanh Lương Địa

Save

Tán Phật & Niệm Phật

Save

Bát Nhã Tâm Kinh & Chú

Save

Đệ Nhất Đại Nguyện

Save

Di Đà Đại Tán

Save

Niệm Phật hiệu qua Linh Tiền

Save

Nguyện Sanh Tây Phương

Save

Niệm Danh Hiệu Bồ Tát

Save

Cúng Phật Dĩ Cật

Save

Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương

Save

Phật Bảo Tán

Save

Di Đà Vô Thượng Y Vương

Save

Sám Thập Phương

Save

Pháp Bảo Tán

Save

Từ Vâm Sám Chủ

Save

Tăng Bảo Bảo Tán

Save

Nam Mô Đại Thừa Thường Trụ

Save

Sớ Văn

Save

Nam Mô Trang Nghiêm Vô Thượng

Save

Di Đà Đại Tán

Save

Hệ Niệm Công Đức & Quy Y

Save

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links