EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Chinese chanting
Cộng tu tiếng Việt
Niệm Phật
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2010
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2012


Nghi thức tịnh độ - Pureland chanting in Vietnamese

Tán Phật Kệ & Niệm Phật địa chung 01
(Thâu âm cộng tu tại pháp hội Winnipeg 2012.05.12)

Save

Tán Phật Kệ & Niệm Phật địa chung 02
(Thâu âm cộng tu tại pháp hội Winnipeg 2012.05.12)

Save

Niệm Phật tứ tự tứ âm (Tiếng Hoa - Chinese)

Save

Niệm Phật hộ niệm

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

Nhạc Niệm Phật

Save

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links