EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Chinese chanting
Cộng tu tiếng Việt
Niệm Phật
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2010
Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2012


Tụng niệm tiếng Hoa


Nghi thức cộng tu / Daily chanting practice

Mp3

Niệm Phật / Buddha name chanting
Mp3

Liên Trì Tán / Lotus flower Praise


Save

Niệm Phật địa chung / Chant Amitabha Buddha


Save

A Di Đà Kinh / Recite Amitabha Buddha sutra


Save

Tán Phật Kệ - Pháp Sư Ngộ Đạo / Amitabha Buddha Praise by Venerable Wu Dao


Save

Tán Phật Kệ / Amitabha Buddha Praise


Save

Kệ Hồi Hướng - Pháp Sư Ngộ Đạo / Verse for transferring merit


Save

Danh hiệu Bồ Tát / Chant Bodhisattva


Save

Từ Vân Sám Chủ Tịnh Độ Văn / Vow to be reborn in Western Pureland


Save

Phổ Hiền Bồ Tát Cảnh Chúng Kệ


Save

Tam Quy Y / Triple refuges


Save

Đại Bi Chú / Compassion


Save

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links