EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
English titles
Pháp Âm - Vietnamese
Đề mục khác
Luân lý & Đạo đức


Pháp Âm

Lưu ý:
** Quý vị click/nhấp chuột vào hình để xem audio file(s) (MP3) hoặc hình để xem video file(s).
** Nếu quý vị muốn download/tải về máy, xin dùng nút bấm bên phải của chuột (right-click to download).

*** Xin quý vị vui lòng báo với ban biên tập (webmaster) qua email hoặc mục thư tín nếu có những link hỏng và hoan hỷ trở lại sau.

Hướng dẫn nghe Pháp


50 năm học Phật tâm đắc tinh luận

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
Ấn Quang đại sư khai thị 2001

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | "Đôn Luân Tận Phận, Nhàn Tà Tồn Thành, Lão Thật Niệm Phật, Cầu Sanh Tịnh Độ". Giảng tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Đài Bắc (29-09-2001)
Cách tu lục hòa kính

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa(Tập 7). Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (11-04-2010)
Cải tạo vận mạng

Chuyển ngữ: Cư sĩ Vọng Tây | Giảng tại Mỹ quốc 1994
Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên | Chuyển ngữ: Cư sĩ Vọng Tây | Giảng tại Singapore 5-1999
Chấn hưng Phật giáo

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (4/1/2006)
Chuyển đổi cảnh giới

Chuyển ngữ: Cư sĩ Diệu Hà
Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực

Chuyển ngữ: Cư sĩ Diệu Hà | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
Coi trọng nhân quả

Chuyển ngữ: Pháp Sư Minh Nhẫn | Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 1992

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn, cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 10-1992), (Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ)
Hiếu Thân Tôn Sư

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997)
Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng (2006)
Khai Thị 2010

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Sydney, Úc Châu (13-03-2010)
Hộ Trì Phật Pháp

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997)
Khai Thị 2010

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Sydney, Úc Châu (13-03-2010)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan, Tháng 1, 1995
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng Tại Tịnh Tông Học Hội Malaysia 2003
Kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung

Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba tháng 8 năm 2001, Phật tử Thiện Quang đọc
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đại ý

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí |
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1993

Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)
Kinh Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000)
Kinh Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng tại Singapore năm 1994)
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thượng phẩm thượng sanh chương

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý

Chuyển ngữ: Cư Sĩ Thanh Trí | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
Lục hòa lục độ

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Malaysia 2000
Một việc cấp bách nhất trước mắt

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 11 thán 3, 2011
Một người đời này không thể không biết đến

Tiểu sử và đạo ảnh Hòa thượng Tịnh Không
Mục tiêu chung cực của sự học Phật

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)
Nhận thức Phật giáo

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Nền Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)
Niệm Phật tâm địa công phu

Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không |
Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh

Chuyển ngữ: cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm - Tân Gia Ba (Tháng 10-1996)
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa 1993

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn| Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)
Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Yếu sớ tinh hoa

Chuyển ngữ: cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
Phước Tuệ Song Tu

Chuyển ngữ: cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994)
Sự thật và lý luận siêu độ

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn| Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)
Sự thật và lý luận nhân quả

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)
Thành Phật chi đạo

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)
Thanh tịnh phước đức

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)
Tịnh nghiệp tam phước

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)
Tịnh Tông nhập môn

Chuyển ngữ: Thầy Nhuận Nghi
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003). Hòa Thượng bắt đầu giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà từ tập 07-80.
Truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới 1988

Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn | Giảng về Ngũ Giới
Tư lương Tịnh Độ

Giảng về chánh nhân vãng sanh
Vãng Sanh Luận Giảng Ký

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí | Giang tai Dallas, USA 1994
Ý nghĩa phóng sanh

Nguyên tác của Viên Nhân lão pháp sư

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links