EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tài Liệu Tu Học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us
Secure Login


Trang Nhà
hr/>

Khóa Tu Niệm Phật - May 20-21, 2017

Thư Mời:     Click Me!!!
Thính Pháp Tại Đạo Tràng

Quý đồng tu muốn tải những đoạn pháp mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, học tập và thảo luận tại đạo tràng, xin nhấp chuột vào link sau đây:     Click Me!!!
Nghi Thức Cộng Tu

Tham khảo nghi thức Cộng Tu của Tịnh Tông Học Hội:     Xem
Cộng tu hàng tuần / Practice schedule

Tham Khảo Bản Đồ Đến Đạo Tràng / View Map:     Map 1     Map 2

Địa Chỉ / Address:   3800 SW Cedar Hills Blvd suite #190, Beaverton, OR 97005


Cộng Tu hàng tuần / Weekly group chanting:   9:00am - 12:00pm   (mỗi Chủ Nhật / every Sunday)
Video / MP3


Đệ tử quy - giáo sư Thái Lễ Húc giảng

Thâu âm cộng tu hàng tuần tại Học Hội Oregon

Nghi thức Đại hồi hướng tại Học Hội Oregon

About Us Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links