EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks


Hình Ảnh

Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2012

Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự
tổ chức tại tiểu bang Oregon, Mỹ Quốc ngày 8-9-10 tháng 6, 2012 (dl).

Chủ lễ: Pháp Sư Ngộ Đạo

Slideshow Slideshow: Tam Thời Hệ Niệm 2012 Trang trí chuẩn bị

Video clip Video: Sẽ được đưa lên sau. Xin vui lòng trở lại!

Tam Thời Hệ Niệm Oregon 2010

Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự
tổ chức tại tiểu bang Oregon, Mỹ Quốc ngày 29-30-31 tháng 10, 2010.

Chủ lễ: Pháp Sư Ngộ Nguyệt, Pháp Sư Ngộ Nghi, Pháp Sư Ngộ Tánh


Tam Thời Hệ Niệm USA 2010

Pháp Hội USA 2010
tại tiểu bang California, Texas, New York, Virginia @ Mỹ Quốc năm 2010.

Chủ lễ: Pháp Sư Ngộ Hạnh (tại CA), Pháp Sư Ngộ Nguyệt, Pháp Sư Ngộ Nghi, Pháp Sư Ngộ TánhTam Thời Hệ Niệm Oregon 2009

Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự
tổ chức tại tiểu bang Oregon, Mỹ Quốc ngày 25-26 tháng 7, 2009.

Chủ lễ: Pháp Sư Ngộ Hòa


English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links